ردیابی موضوع

موضوع جدید از مشترکین جدید یا لیست جدید ایجاد نمایید

اضافه کردن موضوع ها به Jira

هر سری که لیست جدید یا مشترک جدیدی وجود دارد Zapier به صورت خودکار یک موضوع می سازد.

 

تمامی حقوق این وب سایت برای میلیجن محفوظ می باشد© 2010-2018 .